LV


Vecuma ierobežojumi

Autovadītāja/nomnieka minimālais vecums - 18 gadi.

21 gada vecumu nesasniegušajiem autovadītājiem/nomniekiem nomas maksas apmērs tiek palielināts par 7 EUR diennaktī. 

Arī drošības naudas tiek piemērota 100 EUR apmerā.(TOMĒR PIEĻAUJAM ARĪ IZŅĒMUMUS)


Personas apliecinošie dokumenti

Autovadītājam /nomniekam pie auto saņemšanas jābūt derīgai atbilstošās kategorijas vadītāja apliecībai.


Apdrošināšana

Iznomājamās automašīnas ir apdrošinātas, tām ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.


Norēķini un drošības nauda

Norēķini par pakalpojumiem tiek veikti skaidrā naudā pakalpojuma saņemšanas brīdī vai ar pārskaitījumu, iepriekšējas rezervācijas gadījumā.

Drošības naudu neiekasējam.


Automašīnas pieņemšana un nodošana

Automašīnu pieņemšana un nodošana klientam notiek Rīgā, Andrejostas ielā 4a.

Katru dienu no 9:00 līdz 19:00.

Nododot auto ar netīru virsbūvi vai salonu, klients maksā 20 EUR tīrīšanas maksu.


Administratīvie parkāpumi. Dokumentu vai atslēgu nozaudēšana.

Klients nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas laikā.

Automašīnas atslēgu vai dokumentu nozaudēšanas gadijumā klientam ir jāmaksā soda nauda 70 EUR apmerā.


Degviela

Automašīna klientam tiek nodota ar pilnu degvielas bāku.

Klientam ir jāatgriež automašīnu ar pilnu degvielas bāku.

Gadījumā, ja automašīnas degvielas tvertne nav pilnībā piepildīta, Nomnieks apmaksā Iznomātājam iztrūkstošo degvielas daudzumu un papildu 14 EUR uzpildīšanas maksu.


Teritoriālie ierobežojumi

Automašīnas iznomāšanas teritorija ir Latvijas Republikas administratīvās robežās.

Atļautais dienakts nobraukums ir 300 KM.

Par pārbrauktiem katriem 100 KM tiek aprēķināta 14 EUR papildu maksa.


 

ENG


Age Restrictions

Driver’s/lessee’s minimum age is - 18 years.

For drivers/lessees under the age of 21 years the rent amount will be increased by 7 EUR per day. Also security deposit - 100 EUR. (EXCLUSIONS APPLY)


Personal Identification Documents

The driver/lessee must hold a valid driving license in the appropriate category, as well as a valid passport. This needs to be presented when collecting the car before any agreements can take place


Insurance

Leased vehicles are insured, they all have a valid compulsory third party liability insurance policy.


 Payments and Security Deposit

Payments for services shall be made in cash at the time of receiving them or with a money transfer in the case of an advanced booking.

The security deposit must be paid in cash only at the time of receiving a vehicle.

The security deposit amount is decreased when renting several cars at once. 


Pick-up and Return 

Vehicles must be picked-up and returned at the address - Andrejostas iela 4a, Rīga, Latvia.

Open Every day from 9:00 to 19:00.

We also offer delivery to an agreed point at extra cost. 

In case of returning the car in a state deemed too dirty both body or interior, the customer pays 20 EUR cleaning fee.


Administrative violations including loss of documents or keys.

The customer is fully responsible for all administrative traffic offenses committed with the vehicle during the rental period.

In case of loss of car keys or documents customer has to pay a fine of 70 EUR.


Fuel Policy

Vehicle is passed on to the customer with a full tank of fuel.

Customer must return the vehicle with a full tank of fuel.

In case when vehicle's fuel tank is not completely filled, Lessee pays vendor for the missing quantity of fuel and an additional 14 EUR filling fee.


Territorial restrictions

Vehicle rental territory is Latvian administrative boundaries.

Permitted daily mileage - 300 KM.

For every extra 100 KM additional fee of 14 EUR must be paid.


  


Thank you.
Your request was successfully sent!

One of our friendly PanCars administrators will contact you as soon as possible!